Η εταιρία “SBZ SYSTEMS”, έχει τα αποκλειστικά νόμιμα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και εκμετάλλευσης του παρόντος λογισμικού. Η SBZ SYSTEMS δεν πωλεί το λογισμικό, αλλά παρέχει προσωπική άδεια χρήσης του, σύμφωνα πάντα με τους όρους και τις συμφωνίες του παρόντος. Με τη χρησιμοποίηση αυτού του λογισμικού μέσω διαδικτύου ή την αποθήκευση του σε ένα σκληρό δίσκο υπολογιστή (ή άλλο αποθηκευτικό μέσο), συμφωνείτε να δεσμευθείτε από τους όρους αυτής της συμφωνίας:

Περιγραφή δικαιωμάτων και περιορισμών

 1. Αυτό το λογισμικό μπορεί να διανεμηθεί δωρεάν σε μορφή επίδειξης 30 ημερών (demo) από ηλεκτρονικά ή έντυπα μέσα αυτούσιο, χωρίς χρηματική αμοιβή.
 2. Δεν επιτρέπεται να αλλάξετε αυτό το λογισμικό, συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής ή της αφαίρεσης οποιωνδήποτε μηνυμάτων ή παραθύρων.
 3. Δεν επιτρέπεται να αποκωδικοποιήσετε (decompile), το λογισμικό ώστε να γίνει προσβάσιμος ο κώδικάς του. Απαγορεύεται η ενοικίαση και η μεταπώληση του λογισμικού χωρίς την άδεια της SBZ SYSTEMS. Δεν επιτρέπεται να κοινοποιήσετε ή να διανείμετε οποιοδήποτε μέρος κώδικα, πληροφοριών ή αλγορίθμων που χρησιμοποιούνται από αυτό το λογισμικό χωρίς την έγγραφη άδεια της SBZ SYSTEMS.
 4. Δεν επιτρέπεται η μεταπώληση ή μεταβίβαση του λογισμικού.
 5. Επιτρέπεται η εγκατάσταση του λογισμικού σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή ανά άδεια χρήσης. Επιτρέπεται η δημιουργία απεριόριστων αντιγράφων ασφαλείας για προσωπική μόνο χρήση.
 6. Το παρόν λογισμικό, προστατεύεται από τους νόμους και τις διεθνείς συμβάσεις περί προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Παραχωρείται μόνο η άδεια χρήσης του λογισμικού και όχι ο κώδικάς του.
 7. Η SBZ SYSTEMS παρέχει το λογισμικό “ως έχει” με όλα τα πιθανά σφάλματα, και με την παρούσα άδεια χρήσης αποποιείται οποιωνδήποτε άλλων όρων, εγγυήσεων και ευθυνών. Επίσης, δεν παρέχονται όροι ή εγγυήσεις για τη μη προσβολή δικαιωμάτων.
 8. Η SBZ SYSTEMS σε καμία περίπτωση δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που προκύπτει ή σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του λογισμικού της και αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης και αποζημίωσης.
 9. Μετά τη λήξη της ετήσιας ή μηνιαίας συνδρομής σας η SBZ SYSTEMS δεν υποχρεούται να παρέχει οποιαδήποτε προγενέστερη έκδοση του λογισμικού της ή και τεκμηρίωση αυτού.
 10. Η SBZ SYSTEMS δεν είναι εταιρία που παρέχει υπηρεσίες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας του λογισμικού και των δεδομένων του.
 11. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους αυτής της συμφωνίας, και έχετε ήδη εγκαταστήσει αυτό το λογισμικό, πρέπει αμέσως να επιστρέψετε το λογισμικό και τα συνοδευτικά στοιχεία ή και να διαγράψτε το λογισμικό από τον υπολογιστή σας ή και τυχόν άλλα μέσα αποθήκευσης που είναι εγκατεστημένο.
 12. Η SBZ SYSTEMS παρακρατεί αποκλειστικά κάθε δικαίωμα που δεν παραχωρεί ρητά με το παρόν στο χρήστη.
 13. Η παρούσα άδεια χρήσης ισχύει μέχρι την τυχόν καταγγελία της. Όλοι οι όροι της θεωρούνται ουσιώδεις και η παράβαση έστω και ενός από αυτούς, επιφέρει, αυτόματα και χωρίς άλλη ενέργεια, τη μονομερή καταγγελία της από την SBZ SYSTEMS.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 1. Εισαγωγή
  Με την παρούσα ενημέρωση θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε σχετικά με τις προϋποθέσεις συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του λογισμικού (εφ’ εξής «χρήστες») που πραγματοποιείται από την SBZ SYSTEMS, ιδιοκτήτη, δημιουργό και δικαιούχο όλων των δικαιωμάτων αυτού του λογισμικού και υπεύθυνο επεξεργασίας των εν λόγω προσωπικών δεδομένων.

  • Ποια προσωπικά δεδομένα σας συλλέγουμε;
   Κατά την χρήση του λογισμικού, σε τακτά χρονικά διαστήματα αποστέλλονται στους διακομιστές της SBZ SYSTEMS η IP, το όνομα υπολογιστή και ο σειριακός αριθμός του σκληρού δίσκου του χρήστη.
  • Για ποιους σκοπούς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
   Τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται μόνο για τον έλεγχο αδειών χρήσης του λογισμικού.
  • Σε ποιους κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
   Εάν απαιτηθεί από τον νόμο, απόφαση δικαστηρίου ή ζητηθεί από οιαδήποτε άλλη κρατική ή κανονιστική αρχή.
  • Ποια είναι τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα;
   Σύμφωνα με τα άρθρα 11-13 του Νόμου 2472/1997, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης και το δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας αυτά, παρακαλούμε αποστείλετε σχετικό email στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@sbzsystems.com ή επιστολή στις παρακάτω διεύθυνσεις:
   SBZ IKE 20 Iasonidou Street, Athens, Greece 16777
 2. Σύνδεσμοί (Links) προς άλλα sites
  Το λογισμικό περιλαμβάνει συνδέσμους και υπηρεσίες προς και από άλλους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι δεν ελέγχονται από το λογισμικό αλλά από τους ιδιοκτήτες τους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η SBZ SYSTEMS για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών, τους οποίους οι σύνδεσμοι αυτοί ακολουθούν.
 3. Περιορισμός ευθύνης
  Στο βαθμό που επιτρέπεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία και δεδομένης της φύσης και της έκτασης του Διαδικτύου υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, η SBZ SYSTEMS δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία τυχόν υποστεί ο χρήστης του λογισμικού στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του.
  Η χρήση του λογισμικού συνεπάγεται και από αυτήν τεκμαίρεται η πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών .