Όταν στις Πωλήσεις πετάει το παρακάτω μήνυμα:

πάμε στο φάκελο “personal” στα αρχεία του προγράμματος,

πχ. C:\Program Files (x86)\SBZ systems\EMDI\personal\*user*  (στο cloud C:\Users\*clouduser*\Documents\EMDI\personal\*user*),

όπου “user” το αντίστοιχο όνομα χρήστη των Windows  (“clouduser” το αντίστοιχο όνομα χρήστη του cloud),

ανοίγουμε το αρχείο “settings.ini” και βρίσκουμε τη μεταβλητή “listfolder”. Θα πρέπει να έχει την παρακάτω τιμή:

listfolder=C:\Program Files (x86)\SBZ systems\EMDI\list_.txt

(στο cloud C:\Users\*clouduser*\Documents\EMDI\list_.txt)