Για την αποστολή πωλήσεων στη απαιτείται η σύνδεση με το λογισμικό τους μέσω σύνδεσης ODBC.

Πρώτα από όλα εγκαθιστούμε τον ODBC driver, ακολουθώντας τις οδηγίες εδώ.
Στη συνέχεια πρέπει να δημιουργήσουμε τα παρακάτω views στη βάση δεδομένων:

Παραστατικά πωλήσεων

Γραμμές παραστατικών πωλήσεων

Είδη

Πελάτες

Τα αποτελέσματα αποτελλούνται από παραστατικά που περιλαμβάνουν είδη που στο προσαρμοσμένο πεδίο 1 έχουν τη φράση “3E”.