Αρχικά παίρνουμε backup όλο τον φάκελο της EMDI (συνήθως είναι στο path –>  C:\Program Files (x86)\SBZ systems\EMDI           ή          C:\Program Files\SBZ systems\EMDI).

Κάνουμε μια νέα εγκατάσταση της EMDI στο νέο PC που θέλουμε να μεταφέρουμε τα αρχεία μας και μετά “πατάμε” από πάνω τον φάκελο της EMDI που έχουμε πάρει από τον άλλο υπολογιστή.

Μετά πρέπει να ελέγξω αν στις ρυθμίσεις-Αγορές/Πωλήσεις-Παραστατικά και στο πεδίο φόρμες είναι το σωστό path (π.χ το πιο συνηθισμένο λάθος είναι στο path το (x86)).

Για να περαστούν και οι παλιές ρυθμίσεις όπως και η εμφάνιση από το παλιό μας PC  θα πρέπει να πάω στο φάκελο personal (C:\Program Files (x86)\SBZ systems\EMDI\personal) εκεί θα έχουν φτιαχτεί κάποιοι φακέλοι.

Μας ενδιαφέρει ο φάκελος με το username από τον παλιό μας υπολογιστή και ο φάκελος που έχει δημιουργηθεί και έχει για όνομα το username του τωρινού μας υπολογιστή.Αντιγράφω τα περιεχόμενα  του παλιού φακέλου στον νέο και μετά στο νέο πρέπει να αλλάξω το όνομα του αρχείου prv με το παλιό username (πχ OFFICE1.prv) ,στο νέο (πχ OFFICE2.prv).