Κάνουμε εγκατάσταση του WinEcrConf (κατεβάζοντάς το από εδώ), επιλέγουμε Auto Run Spooler Services και ρυθμίζουμε port, ip και τον φάκελο εκτύπωσης στο AutoRun CommandFile όπως φαίνεται παρακάτω:

Στην EMDI –> Ρυθμίσεις ορίζετε η εκτύπωση της Απόδειξης Λιανικής να γίνεται σε αρχείο και η διαδρομή να είναι κάτι σαν
C:\Program Files (x86)\SBZ systems\EMDI\forms\form_sarema.1

Το αρχείο form_sarema.1 μέσα στο forms θα πρέπει να είναι το εξής: