Κατά την μετατροπή της βάσης δεδομένων της EMDI από παλαιότερες εκδόσεις μορφής ISO σε νεότερη μορφή UTF8, υπάρχει η πιθανότητα στο εργαλείο μετατροπής να παρουσιαστούν μηνύματα σφάλματος σχετικά με integers, constraints και indices, με αποτέλεσμα να μην ολοκληρώνεται η διαδικασία.

Η λύση στο ανωτέρω πρόβλημα είναι χειροκίνητες διορθώσεις της παλαιάς βάσης δεδομένων (ISO) μέσα από εργαλείο βάσης δεδομένων (π.χ. ibexpert) και συγκεκριμένα, πρέπει να ελέγξουμε έναν-έναν τους πίνακες της βάσης.

Ανοίγουμε έναν – έναν τους πίνακες και ελέγχουμε από το tab Constraints, τον πίνακα On Field, στον οποίο θα πρέπει να υπάρχει πάντα μία και μοναδική τιμή. Εάν υπάρχουν περισσότερες της μίας τιμές, σβήνουμε τις επιπλέον και κρατάμε πάντα την κύρια (την “Aa” στις περισσότερες περιπτώσεις).

Screenshot του τελικού αποτελέσματος που πρέπει να έχουμε σε όλους τους πίνακες.