Ο κώδικας αυτός πρέπει να επικολληθεί στο αντίστοιχο παραστατικό στη θέση:

Ρυθμίσεις->Αγορές/Πωλήσεις->Παραστατικά->Εκτέλεση SQL

Για αυτόματη δημιουργία δελτίου αποστολής που περιλαμβάνει τα συνδυασμένα προϊόντα της απόδειξης που εκδίδεται επικόλλησε τον παρακάτω κώδικα στα αντίστοιχα παραστατικά (Μέχρι 2 επίπεδα, συνδυασμένα προϊόντος και συνδυασμένα συνδυασμένων προϊόντος).

Για πώληση με αυτόματη έκδοση του παραστατικού με αριθμό γραμμής 7:

Για αγορά με αυτόματη έκδοση του παραστατικού με αριθμό γραμμής 52: