Στο αρχείο courier.ini που βρίσκεται στο κύριο φάκελο της EMDI ορίζουμε τους συνδέσμους:

Οι μεταβλητές:
#senderid             Κωδικός αποστολέα
#courieruser        Χρήστης σύνδεσης
#courierpass        Κωδικός σύνδεσης
#cpuser                 Χρήστης
#cppass                 Κωδικός
#voucherno          Αριθμός voucher

Κλήσεις στο διαδίκτυο

Η EMDI καλεί αντίστοιχα τους παρακάτω συνδέσμους:

Δημιουργία voucher

courier                      Συντομογραφία εταιρίαςcourier
rec_date                   Ημερομηνία αποστολής
courieruser              Όνομα χρήστη
courierpass              Κωδικός χρήστη
cpuser                       Όνομα χρήστη εφαρμογής
cppass                       Κωδικός χρήστη εφαρμογής
senderid                    Κωδικός αποστολέα
rec_name                 Ονοματεπώνυμο λήπτη
rec_company          Επωνυμία λήπτη
rec_floor                  Όροφος λήπτη
rec_address            Διεύθυνση λήπτη
rec_area                  Περιοχή λήπτη
rec_zip                     Ταχυδρομικός κώδικας λήπτη
rec_telephone        Τηλέφωνο λήπτη
rec_mobile              Κινητό λήπτη
quantity                   Αριθμός πακέτων
weight                      Βάρος
notes                         Σημειώσεις
cashondelivery       Αξία αντικαταβολής
relateddoc               Σειρά και αριθμός παραστατικού για το οποίο εκδίδεται το voucher
rec_country            Χώρα
sendername            Επωνυμία αποστολέα. Υπάρχει και επιλογή αλλαγής με δεξί κλικ στο κουμπί του voucher στην EMDI
action                       print στην συγκεκριμένη κίνηση
emdiuser                 Όνομα χρήστη άδειας της EMDI
saturday                   Κυριακή 1 ναι 0 όχι
exact                         Επιθυμητή ώρα παράδοσης
special                      Ειδική διαχείριση
office                        Παραλαβή από κατάστημα 1 ναι 0 όχι
recipientbilling      Χρέωση παραλήπτη 1 ναι 0 όχι
products                  Είδη παραστατικού εφόσον γίνει επιλογή με δεξί κλικ στο κουμπί του voucher στην EMDI

Άνοιγμα voucher

Ακύρωση voucher

Η εκτύπωση λαμβάνεται από το σύνδεσμο που έχει ορισθεί στην αντίστοιχη εταιρία στην ενότητα [print]

 

Ενδεικτικά το php script που λαμβάνει τις κλήσεις από την EMDI:

To script για τη speedex: