Στο αρχείο courier.ini που βρίσκεται στο κύριο φάκελο της EMDI ορίζουμε τους συνδέσμους:

Οι μεταβλητές:
#senderid             Κωδικός αποστολέα
#courieruser        Χρήστης σύνδεσης
#courierpass        Κωδικός σύνδεσης
#cpuser                 Χρήστης
#cppass                 Κωδικός
#voucherno          Αριθμός voucher

Κλήσεις στο διαδίκτυο

Η EMDI καλεί αντίστοιχα τους παρακάτω συνδέσμους:

Δημιουργία voucher

Άνοιγμα voucher

Ακύρωση voucher

Η εκτύπωση λαμβάνεται από το σύνδεσμο που έχει ορισθεί στην αντίστοιχη εταιρία στην ενότητα [print]

 

Ενδεικτικά το php script που λαμβάνει τις κλήσεις από την EMDI:

To script για τη speedex: