Παρακάτω η ανάλυση των αρχείων e που αναπαράγονται από την EMDI κατά την έκδοση παραστατικού. Να σημειωθεί ότι μπορεί να αφαιρεθεί το ΑΦΜ του εκδότη ξετσεκάροντας στις Ρυθμίσεις->Φορολογικές συνδέσεις->ΑΦΜ εκδότη.

Αναλυτικό e

 1. ΑΦΜ Εκδότη (12)
 2. ΑΦΜ Παραλήπτη (12)
 3. S/N ΕΑΦΔΣΣ (12)
 4. Αριθμός Κάρτας Αποδείξεων Πελάτη (19)
 5. Ημερομηνία και Ώρα (12)
 6. A/A Ημερήσιων Σημάνσεων (5)
 7. A/A Προοδευτικών Σημάνσεων (7)
 8. Αριθμός Ζ (4)
 9. Είδος Παρ/κού (4)
 10. Σειρά Θεώρησης (10)
 11. Αριθμός Παραστατικού (10)
 12. Καθαρό Ποσό Α (18:2)
 13. Καθαρό Ποσό Β (18:2)
 14. Καθαρό Ποσό Γ (18:2)
 15. Καθαρό Ποσό Δ (18:2)
 16. Καθαρό Ποσό Ε (18:2)
 17. ΦΠΑ Α (18:2)
 18. ΦΠΑ Β (18:2)
 19. ΦΠΑ Γ (18:2)
 20. ΦΠΑ Δ (18:2)
 21. Γενικό Σύνολο Παρ/κού (18:2)
 22. Κωδικός νομίσματος (1)

Ένα παράδειγμα είναι:

Απλή μορφή e

 1. ΑΦΜ εκδότη
 2. ΑΦΜ πελάτη (Αν δεν υπάρχει προσθέτουμε κάτι αλφαριθμητικό π.χ. A1)
 3. Αριθμός κάρτας συλλογής αποδείξεων (Προαιρετικό πεδίο)
 4. Κωδικός παραστατικού
 5. Σειρά παραστατικού
 6. ΑΑ σειράς παραστατικού
 7. Καθαρό Α (6%)
 8. Καθαρό Β (13%)
 9. Καθαρό Γ (24%)
 10. Καθαρό Δ (36%)
 11. Καθαρό Ε (0%)
 12. ΦΠΑ Α (6%)
 13. ΦΠΑ Β (13%)
 14. ΦΠΑ Γ (24%)
 15. ΦΠΑ Δ (36%)
 16. Γενικό σύνολο παραστατικού
 17. Κωδικός νομίσματος (Για το Ευρώ είναι: 0)

Επιπλέον στο πεδίο του Κωδικού παραστατικού (4ο πεδίο) και για συγκεκριμένο τύπο παραστατικών,
μπορούν να προστεθούν τα πεδία του Αριθμού απαλλαγής και του ποσού παρακράτησης διαχωρισμένα με # και $ αντίστοιχα.

Μέσα στο πεδίο «Σειρά» του Ειδικού Ακυρωτικού Στοιχείου, μετά την σειρά, ακολουθεί: # κωδικός είδους
αρχικού παραστατικού # αριθμός αρχικού παραστατικού # σειρά αρχικού παραστατικού. Αν το Ειδικό Α-
κυρωτικό Στοιχείο στερείται σειράς, τότε το πεδίο σειρά περιέχει μόνο: # κωδικός είδους αρχικού παρα-
στατικού # αριθμός αρχικού παραστατικού # σειρά αρχικού παραστατικού.
Παράδειγμα stream έκδοσης τιμολογίου:

Παράδειγμα stream έκδοσης ακυρωτικού τιμολογίου:

 

Απλή μορφή  2 e

 1. ΑΦΜ εκδότη
 2. ΛΕΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Υποχρεωτικό.
  Μπορεί να μπει το λεκτικό που είναι δηλωμένο στον πίνακα
  Λεκτικά Παραστατικών ή απευθείας ο κωδικός κατά ΓΓΠΣ.
  Παράδειγμα δεύτερης περίπτωσης
  Η Απόδειξη Λιανικής Πώλησης δηλώνεται ως 173 και το
  αντίστοιχο Ειδικό Ακυρωτικό Στοιχείο ως -173
 3. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Υποχρεωτικό
 4. ΣΕΙΡΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Υποχρεωτικό εφόσον το παραστατικό έχει σειρά.
 5. ΑΦΜ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ Προαιρετικό
  Αν δεν είναι Ελληνικό ΑΦΜ θα θεωρηθεί ως ΑΦΜ εξωτερικού.
 6. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ Προαιρετικό
 7. ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ Α (6,5%) Υποχρεωτικό
 8. ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ Β (13%) Υποχρεωτικό
 9. ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ Γ (23%) Υποχρεωτικό
 10. ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ Δ (36%) Υποχρεωτικό
 11. ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ Ε (0%) Υποχρεωτικό
 12. ΦΠΑ Α (6,5%) Υποχρεωτικό
 13. ΦΠΑ Β (13%) Υποχρεωτικό
 14. ΦΠΑ Γ (23%) Υποχρεωτικό
 15. ΦΠΑ Δ (36%) Υποχρεωτικό
 16. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΠΑΡ/ΚΟΥ Υποχρεωτικό
 17. ΑΡΘΡΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΦΠΑ Προαιρετικό.
  Ο αριθμός του άρθρου βάσει του οποίου απαλλάσσεται από ΦΠΑ
  ο παραλήπτης
 18. ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΥ Προαιρετικό.
  Εφόσον υπάρχει παρακράτηση φόρου πρέπει να συμπληρωθεί.
  H επιλογή “Προσθήκη Παρακράτησης στο ΣΥΝΟΛΟ”
  επηρεάζει το ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
 19. ΝΟΜΙΣΜΑ Προαιρετικό.
  Το λογισμικό σε κενό -> EUR
 20. EMAIL παραλήπτη για SENDIE Προαιρετικό.
 21. ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ Προαιρετικό.

 

Απλή μορφή  3 e

 1. ΑΦΜ εκδότη
 2. ΑΦΜ πελάτη (Αν δεν υπάρχει προσθέτουμε κάτι αλφαριθμητικό π.χ. A1)
 3. Αριθμός κάρτας συλλογής αποδείξεων (Προαιρετικό πεδίο)
 4. Κωδικός παραστατικού
 5. Σειρά παραστατικού
 6. ΑΑ σειράς παραστατικού
 7. Καθαρό Α (6%)
 8. Καθαρό Β (13%)
 9. Καθαρό Γ (24%)
 10. Καθαρό Δ (36%)
 11. Καθαρό Ε (0%)
 12. ΦΠΑ Α (6%)
 13. ΦΠΑ Β (13%)
 14. ΦΠΑ Γ (24%)
 15. ΦΠΑ Δ (36%)
 16. Γενικό σύνολο παραστατικού
 17. Κωδικός νομίσματος (Για το Ευρώ είναι: 0)

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ 215 ΕΙΔΙΚΟ ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ
Για να εκδοθεί κάποιο ακυρωτικό παραστατικού θα πρέπει να έχει ίδιες τιμές με
αντίθετο πρόσημο από το αρχικό. Ο τύπος παραστατικού που θα αποστέλλετε
συντάσσετε ως εξής:
215? 221=Ο κωδικός του παραστατικού

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Α. Πωληση

Β. Ακυρωση

215?221:215=Τυπος ακυρωτικού, 221 ο τύπος του παραστατικού που ακυρώνεται