Εκτελούμε σε PowerShell

Πηγή:
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/remote/remote-desktop-services/clients/change-listening-port