1. Δημιουργούμε νέο πιστοποιητικό με Certify The Web

2. Στο φάκελο C:\ProgramData\Certify\certes\assets\pfx υπάρχει το νέο πιστοποιητικο
C:\ProgramData\certify\assets\rdp103.sbzsystems.com

3. Μετατροπή pfx to cer:
διπλό κλικ στο Pfx (ή δεξί κλικ open) και μετά
certificates->personal->certificates
Στο πιστοποιητικο διπλό κλικ->Details->copy to file->next->next->Der encoded…->Αποθήκευση με το ίδιο όνομα

4. Εγκατάσταση πιστοποιητικού στο broker:
ανοιγμα powershell
Import-RDWebClientBrokerCert C:\ProgramData\certify\assets\rdp103.sbzsystems.com\20230610_a028db5a.cer
( Πηγή: https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/remote/remote-desktop-services/clients/remote-desktop-web-client-admin )

5. Εγκατάσταση πιστοποιητικού:
Server manager->remote->remote-desktop-services->servers->collections->edit deployment properties->certificates

CLEAR ΤΗ CACHE ΤΟΥ BROWSER