– Βελτιώσεις εγκατάστασης σε vista.
Πωλήσεις:
– Κουμπί επανεκτύπωσης εμφανές μόνιμα.