Αποθήκη
– Στη λίστα δημιουργήθηκαν νέα πεδία που δείχνουν το ποσοστό τιμοκαταλόγου με τελική τιμή
– Όταν κενό πεδίο στη μαζική μεταβολή πρόβλημα. Διορθώθηκε
– Στη μαζική μεταβολή επιλογή στρογγυλοποίησης με βάση τα δεκαδικά ρυθμίσεων

 

Αναφορές
– Αναφορά υπολοίπων (12). Διορθώθηκε