Στις γραμμές παραστατικού μπορούμε να προσθέσουμε τα παρακάτω προσαρμοσμένα/ειδικά πεδία:

Έναρξη                                Ημερομηνία
Λήξη                                     Ημερομηνία
Θέση                                    Κείμενο
Μερίδα                                Κείμενο
Στίχος                                  Κείμενο
Αξία                                      Πραγματικός αριθμός
Όγκος                                  Πραγματικός αριθμός
Εμβαδό                                Πραγματικός αριθμός
Βάρος                                   Πραγματικός αριθμός
Σύνολα ποσοτήτων            Εμφανίζει το σύνολα: ποσότητα*όγκο, ποσότητα*βάρος, ποσότητα*εμβαδό
Μονάδα μέτρησης 2          Δες 1, 2
Μονάδα μέτρησης 3          Δες 1, 2

Αν θέλουμε να αλλάξουμε το τίτλο τους γράφουμε τους νέους τίτλους χωρισμένους με κόμμα στο πεδίο “Τίτλοι ειδικών πεδίων”.

Στη βάση δεδομένων το πεδίο που αποθηκεύονται τα ειδικά πεδία είναι το “eidhpar”.”lhjeis_” ενώ για τους τίτλους τους το “eidhpar”.”specialfieldstitles”.

Τα ειδικά πεδία που αλλάζουν οι τίτλοι τους

  1. “grammes”.”enarjh_” Έναρξη
  2. “grammes”.”kinhseis_” Λήξη
  3. “grammes”.”uesh_” Θέση/Ράφι
  4. “grammes”.”meridasx_” Μερίδα
  5. “grammes”.”stixossx_” Στίχος
  6. “grammes”.”ajia_” Αξία
  7. “grammes”.”embado_” Εμβαδό
  8. “grammes”.”ogkos_” Όγκος
  9. “grammes”.”baros_ ” Βάρος