Στις γραμμές παραστατικού μπορούμε να προσθέσουμε τα παρακάτω προσαρμοσμένα/ειδικά πεδία:

Έναρξη                                Ημερομηνία
Λήξη                                     Ημερομηνία
Θέση                                    Κείμενο
Μερίδα                                Κείμενο
Στίχος                                  Κείμενο
Αξία                                      Πραγματικός αριμός
Όγκος                                  Πραγματικός αριμός
Εμβαδό                                Πραγματικός αριμός
Βάρος                                   Πραγματικός αριμός
Σύνολα ποσοτήτων            Εμφανίζει το σύνολα: ποσότητα*όγκο, ποσότητα*βάρος, ποσότητα*εμβαδό
Μονάδα μέτρησης 2          Δες 1, 2
Μονάδα μέτρησης 3          Δες 1, 2

Αν θέλουμε να αλλάξουμε το τίτλο τους γράφουμε τους νέους τίτλους χωρισμένους με κόμμα στο πεδίο “Τίτλοι ειδικών πεδίων”.