– Διορθώσεις που αφορούν τη διαχείριση χρηστών στο πελατολόγιο, αποθήκη, ραντεβού.
Αποθήκη:
– Επισκευή αναζήτησης σειριακών/χρήσεων.
Ραντεβού:
– Προσθήκη εκτύπωσης ανά ραντεβού/υπενθύμιση.
Πωλήσεις:
– Προσθήκη ένδειξης αριθμού καταχωρήσεων.