– Μετάφραση τίτλων μυνημάτων στα Ελληνικά
– Αλλαγή κώδικα συνδέσμων
– Διορθώσεις που αφορούν συμβατότητα με τα windows 7, όπως η σωστή εμφάνιση τίτλων των εσωτερικών παραθύρων και το νόμισμα
– Δυνατότητα αλλαγής νομίσματος
Πελατολόγιo:
– Εμφάνιση και το υπολοίπου στην εκτύπωση παραστατικών
– Αλλαγή κουμπιών υπολοίπων και έδρας
– Αποθήκευση περιόδου τελευταίου υπολογισμού υπολοίπου
– Το κουμπί ανανέωσης στη λίστα τώρα λειτουργεί και στον επαναυπολογισμό υπολοίπων
Αποθήκη:
– Αποθήκευση περιόδου τελευταίου υπολογισμού διαθεσιμότητας
– Το κουμπί ανανέωσης στη λίστα τώρα λειτουργεί και στον επαναυπολογισμό διαθεσιμότητας
Πωλήσεις:
– Βελτίωση συστήματος εισαγωγής ειδών
– Διόρθωση υπολογισμού υπολοίπων κατά την εισαγωγή
– Κατά την ετοιμασία παραστατικού η επωνυμία συμπληρώνεται τώρα με την τρέχουσα επιλογή
– Μαζική μετατροπή και καταχώρηση παραστατικών
Έσοδα-έξοδα:
– Επιλογή εμφάνισης όλων των παραστατικών για λογιστική χρήση

– Μετάφραση τίτλων μυνημάτων στα Ελληνικά
– Αναθεώρηση συστήματος ελέγχου άδειας
– Διορθώσεις που αφορούν συμβατότητα με τα windows 7, όπως η σωστή εμφάνιση τίτλων των εσωτερικών παραθύρων και το νόμισμα
– Μετά την είσοδο στις “Ενοικιάσεις/Επιστροφές” τώρα το υπόλοιπο είναι μηδέν και λίστα ταινιών κενή
– Δυνατότητα αλλαγής νομίσματος
– Στο παράθυρο “είσπραξη/χρέωση” αφαιρέθηκε το διπλό σύμβολο νομίσματος
– Προστέθηκε σύστημα πληροφόρησης ανανεώσεων και καινούργιων εκδόσεων μέσω internet, βασισμένο στην άδεια και στην τρέχουσα έκδοση