Στην εγκατάσταση του OpenCart, είναι προεπιλεγμένο νόμισμα το δολάριο και η τιμή του ευρώ είναι με ισοτιμία.