Μπορείς να ανοίγεις μια αναφορά στέλνοντας πληροφορίες για το τι θες να εμφανιστεί, από μια παρατρ:
1 Τίτλος αναφοράς
2 Κωδικός αναφοράς (δεν χρησιμοποιείται πια)
3 param1 (περισσότερες πληροφορίες)
4 param2 (περισσότερες πληροφορίες)
5 Ημερομηνία από (μορφής YYYYMMDDHHMMSS – Αν κενή βρίσκει την αρχική)
6 Ημερομηνία εως (μορφής YYYYMMDDHHMMSS – Αν κενή ορίζει τη σημερινή)
7 Για αυτόματη εκτύπωση και τερματισμό, 1

πχ.