Στην έκδοση παραστατικών πολλές φορές υπάρχει η ανάγκη να έχουμε πάνω από ένα συμβαλλόμενο, πχ αποστολέα.

Σε αυτή τη περίπτωση για να εμφανίζεται το παραστατικό σε όλους τους συμβαλλόμενους, στη λίστα παραστατικών του αντίστοιχου πελάτη/προμηθευτή επιλέγουμε στη κίνηση:

Όλα και συμμετοχή, που εμφανίζονται όλα τα παραστατικά συμπεριλαμβανομένων αυτών που συμμετέχει σαν συμβαλλόμενος ή συμμετοχή, που εμφανίζονται μόνο τα παραστατικά που συμμετέχει σαν συμβαλλόμενος.