Στο συγχρονισμό μπορεί να εκτελείται κώδικας SQL στη τρέχουσα ή και στην απομακρυσμένη βάση.

Στα πεδία συμπληρώνουμε το όνομα του αρχείου που περιέχει το κώδικα.

Τα αρχεία που περιέχουν την SQL, πάντα αποθηκεύονται στο φάκελο

και στη μορφή

Πάντα μπαίνει το πρόθεμα

και η κατάληξη

Υπάρχει η δυνατότητα πολλαπλών κομματιών κώδικα χωρίζοντάς τα με “; “.

Τέλος, για να μην γίνονται χρονοβόρες κλήσεις στην SQL, αντικαθίσταται η μεταβλητή #MODIFIED με την τελευταία ημερομηνία και ώρα που έχει γίνει ο συγχρονισμός.

Αποστολή αποτελέσματος ερωτήματος

Το αποτέλεσμα του ερωτήματος μπορούμε να το στείλουμε στο διαδίκτυο. Συμπληρώνουμε το σύνδεσμο που επιθυμούμε στο πεδίο “Σύνδεσμος αποστολής email”.
Το αρχείο κειμένου που αποστέλεται έχει το όνομα “web_test.tmp”, όπου test είναι ο τίτλος που έχουμε γράψει στο αριστερό πεδίο “Εκτέλεση SQL”.
Η απάντηση που πρέπει να πάρει η EMDI για να θεωρήσει τη διαδικασία επιτυχημένη πρέπει είναι σε μορφή κειμένου και να περιλαμβάνει τη λέξη “ok”.
Όταν αποστέλλουμε στο διαδίκτυο χρησιμοποιείται πάντα το τελευταίο κομμάτι κώδικα που δίνει αποτέλεσμα.