Στο συγχρονισμό μπορεί να εκτελείται κώδικας SQL στη τρέχουσα ή και στην απομακρυσμένη βάση.

Στα πεδία συμπληρώνουμε το όνομα του αρχείου που περιέχει το κώδικα.

Τα αρχεία που περιέχουν την SQL, πάντα αποθηκεύονται στο φάκελο

και στη μορφή

Πάντα μπαίνει το πρόθεμα

και η κατάληξη

Υπάρχει η δυνατότητα πολλαπλών κομματιών κώδικα χωρίζοντάς τα με “; “.

Τέλος, για να μην γίνονται χρονοβόρες κλήσεις στην SQL, αντικαθίσταται η μεταβλητή #MODIFIED με την τελευταία ημερομηνία και ώρα που έχει γίνει ο συγχρονισμός.