Ο συγχρονισμός βάσεων δεδομένων της EMDI, είναι απαραίτητος όταν δουλεύουμε με διαφορετικές βάσεις δεδομένων ή δικτυακά.

  • Οι πελάτες/προμηθευτές συγχρονίζονται είτε προς μια κατεύθυνση είτε αμφίδρομα.
  • Τα είδη, συγχρονίζονται μόνο προς μια κατευθυνση.
  • Οι αγορές/πωλήσεις συγχρονίζονται μόνο προς μια κατευθυνση.
  • Οι τιμοκατάλογοι συγχρονίζονται μόνο προς μια κατευθυνση.
  • Οι υπενθυμίσεις συγχρονίζονται μόνο προς μια κατευθυνση.

Υπάρχει δυνατότητα συγχρονισμού πολλών βάσεων ταυτόχρονα. Έτσι υπάρχει η δυνατότητα πολλών και διαφορετικών τρόπων χρήσης.
Εναλλακτικά οι κατευθύνσεις συγχρονισμού μπορούν να ορισθούν αφού έχουμε επιλέξει την αντίστοιχη βάση στις Χρήσεις/Εταιρίες και πατήσουμε αποθήκευση στο συγχρονισμό.

Συγχρονισμός προς μια κατεύθυνση

Όσο αφορά τις πωλήσεις, μπορούν να συγχρονισθούν όλα τα παραστατικά επιλεγμένων ταμείων μόνο προς μια κατεύθυνση.
Πρέπει οι κωδικοί γραμμών των ταμείων και των παραστατικών που περιέχονται σε αυτά, να είναι αντίστοιχοι στη τοπική και απομακρυσμένη βάση.

Αν για παράδειγμα συγχρονίζουμε από την απομακρυσμένη βάση στη τοπική τότε ότι καταχωρουμε στη τοπική βάση, διαγράφεται από την απομακρυσμένη.

Με τα είδη παράλληλα καταχωρούνται και οι τιμοκατάλογοι, οι κατηγορίες, οι υποκατηγορίες, οι μονάδες μέτρησης και οι κατηγορίες ΦΠΑ.
Με τους πελάτες καταχωρούνται οι σχέσεις, οι ΔΟΥ, τα επαγγέλματα και οι πόλεις.

Η βάση για τον συγχρονισμό προς μια κατεύθυνση είναι η ημερομηνία τροποποίησης (εφόσον έχει επιλεχθεί).

Συγχρονισμός αμφίδρομα

Προσοχή. Για αμφίδρομο συγχρονισμό ιδιαίτερη προσοχή στις ρυθμίσεις και τη χρήση!

Όσο αφορά τους πελάτες/προμηθευτές πρέπει να ορισθεί στη κάθε θέση συγχρονισμού μια σχέση με μοναδικό κωδικό γραμμής. Η σχέση αυτή θα αντιπροσωπεύει τους πελάτες/προμηθευτές της αντίστοιχης θέσης και πρέπει να ορισθεί σαν προεπιλογή, ώστε να δημιουργείται μοναδικός κωδικός αντίστοιχος της σχέσης, για να μην υπάρχει πρόβλημα στον συγχρονισμό.

Η βάση για τον αμφίδρομο συγχρονισμό πελάτη είναι ο κωδικός και η ημερομηνία τροποποίησης (εφόσον έχει επιλεχθεί).

Ορισμός βάσεων για συγχρονισμό

Όσες βάσεις περιέχονται στη λίστα “χρήσεις/εταιρίες” μπορούν να συγχρονισθούν.
Τοπικές βάσεις θεωρούνται όλες οι βάσεις της λίστας. Η απομακρυσμένη βάση που συγχρονίζεται οποιαδήποτε τοπική, αναγράφεται στη στήλη “Απομακρυσμένη βάση”.

Στη στήλη “Απομακρυσμένη βάση” γράφουμε τον “Τίτλο” της τοπικής βάσης που θέλουμε να συγχρονίσουμε.

Αν ορίσουμε “Απομακρυσμένη βάση” σε πολλές βάσεις τότε ο συγχρονισμός γίνεται με σειρά από πάνω προς τα κάτω σε όλες.

 

 

Συγχρονισμός διαθεσιμοτήτων

Για να συγχρονίσουμε το πεδίο διαθεσιμότητας και όχι να την ξαναυπολογίσουμε τότε δεν επιλέγουμε συγχρονισμό πωλήσεων και τσεκάρουμε τη διαθεσιμότητα. Αν έχει επιλεχθεί και φορά συγχρονισμού για τις πωλήσεις τότε η διαθεσιμότητα επαναυπολογίζεται.

 

Συγχρονισμός Πελατών

Σε συγχρονισμό για υπόλοιπα πελατών (αντιγραφή υπολοίπων) θα πρέπει η βάση που έχει τα σωστά υπόλοιπα να βρίσκεται στα αριστερά του συγγρονισμού .

 

Καλό επίσης είναι να απενεργοποιήσω και τον υπολογισμό υπολοίπων στη απομακρυσμένη βάση που αντιγράφονται τα υπόλοιπα για να μην τα χαλάει κάθε φορά που καταχωρούμε ένα παραστατικό(στη κεντρική βάση που είναι τα πραγματικά υπόλοιπα πρέπει να είναι ενεργοποιημένο όμως).